Privacybeleid

Inhoudsopgave

 1. Verwerkingsverantwoordelijke
 2. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
 3. Soorten verwerkte gegevens
 4. Doel van de verwerking
 5. Relevante rechtsgrondslagen
 6. Veiligheidsmaatregelen
 7. Samenwerking met derden en verwerkers
 8. Overdracht naar derde landen
 9. Rechten van betrokkenen
 10. Recht op intrekken
 11. Recht van bezwaar
 12. Verwijdering van gegevens
 13. Hosting
 14. Verzameling van toegangsgevens en logbestanden
 15. Afwikkeling van de reservering in de online winkel
 16. Klantenrekening
 17. Online winkel – betalingssystemen
 18. Verrekening van reservering door derden
 19. Administratie, financiële administratie, kantoororganisatie, contactbeheer
 20. Contactopname met SNOWELL
 21. Contactopname met derden (bijv. skiverhuurder, VVV-kantoor, bergbanen, …)
 22. Nieuwsbrief
 23. Nieuwsbrief – verzendserviceprovider
 24. Nieuwsbrief – succesmeting
 25. Inzet en gebruik van affiliate-programma’s in het bonusprogramma
 26. Uitgave van waardebonnen uit het BONUSPROGRAMMA
 27. Kansspelen, kortingscodes
 28. Gebruik activity ticker
 29. Bedrijfsanalyse en marktonderzoek
 30. Cookies en het recht om bezwaar te maken in direct mail
 31. Google analytics
 32. Google re-/marketing services
 33. Google ReCaptcha
 34. Google Maps
 35. Online aanwezigheid op sociale media
 36. Gebruik van Facebook Social Plugins
 37. Facebook-pixels, Custom Audiences en Facebook-conversie
 38. Twitter
 39. Instagram
 40. YouTube
 41. Taalgebruik

De bescherming van uw gegevens is erg belangrijk voor ons. Het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens wordt gedaan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG).

Dit privacybeleid verklaart de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “data”) in ons online aanbod en de daaraan gerelateerde websites, features en inhoud en het externe online aanbod, zoals bijv. ons Social Media Profile (hierna gezamenlijk “online aanbod” genoemd).

We zullen het privacybeleid aanpassen, zodra de wijzigingen in de gegevenswerking dit vereisen. We zullen u op de hoogte brengen, zodra de wijzigingen uw medewerking verlangen (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving nodig is.

Voor de definities van de gebruikte termen (bijv. verwerking van persoonsgegevens, verwerkingsverantwoordelijke) verwijzen we naar art. 4 van de AVG.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is:
SNOWELL International Aktiengesellschaft, Duxgass 25, 9494 Schaan, Liechtenstein
Functionaris voor gegevensbescherming: Helena van Dooren Derkx
Telefoonnummer: +423 239 61 81
E-Mail: info@snowell.com
Website: www.snowell.com

Op verzoek verstrekken wij u graag meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Snowell International AG. Neem hiervoor alstublieft direct contact met ons op.

  omhoog

2. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Alleen die persoonlijke gegevens worden verzameld, die daadwerkelijk nodig zijn voor de uitvoering en afwikkeling van onze taken en diensten of die u ons vrijwillig heeft verstrekt.

  omhoog

3. Soorten verwerkte gegevens

- persoonsgegevens (naam, adres, geslacht, geboortedatum, gewicht, lengte, schoenmaat, hoofdomtrek en skivaardigheid).
- contactgegevens (e-mail, telefoonnummers).
- gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
- meta-/communicatiedata (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

  omhoog

4. Doel van de verwerking

- het aanbieden van online aanbiedingen, de functies en de inhoud ervan.
- gebruik van onze online diensten.
- aanmelden/afmelden van nieuwsbrieven.
- beantwoorden van contactverzoeken en communiceren met de gebruikers.
- veiligheidsmaatregelen.
- meting van de bezoekersaantallen / marketing.

  omhoog

5. Relevante rechtsgrondslagen

In overeenstemming met art. 13 van de AVG, informeren we u over de juridische basis van onze gegevensverwerking. In zoverre de rechstgrondslagen in het privacybeleid niet genoemd wordt, geldt het volgende: de rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is art. 6, par. 1, lid a en art. 7 van de AVG, de rechtsgrondslag voor de verwerking van de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen zoals het beantwoorden van vragen is art. 6, par. 1, lid b van de AVG, de wettelijke basis voor de verwerking van onze wettelijke verplichtingen is art. 6, par. 1, lid c van de AVG en de wettelijke basis voor de verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is art. 6, par. 1, lid f van de AVG. In het geval, dat interesses die van levensbelang zijn voor de betrokkene persoon of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereist, dient art. 6, par. 1, lid d van de AVG als juridische basis.

  omhoog

6. Veiligheidsmaatregelen

Om de bij ons opgeslagen gegevens zo goed mogelijk tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden te beschermen, maken we gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, die continue herzien en aangepast worden aan de nieuwste veiligheidsnormen. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt op beveiligde, op industriestandaard aangepaste computers (bijv. firewalls, wachtwoordbeveiliging, etc.).

De gegevensuitwisseling van en naar onze website gebeurt versleuteld. Als transmissieprotocol bieden we voor onze internetsite HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) aan. Door u ingevoerde gegevens worden beveiligd en opgeslagen naar ons verzonden. We gebruiken een veilige online verzendmethode, de zogenaamde “Secure Socket Layer” (SSL). Deze verzendmethode wordt door de meeste browsers ondersteund. Alle informatie die door deze methode wordt verzonden, wordt gecodeerd voordat deze wordt verzonden.

Binnen ons bedrijf is de toegang tot persoonlijke gegevens alleen mogelijk voor bevoegde personen in de desbetreffende gespecialiseerde afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de technische, commerciële of klantgerichte ondersteuning.

  omhoog

7. Samenwerking met derden en verwerkers

We verkopen of lenen geen gebruikersinformatie uit.

Gegevens, die op onze website wordt verzameld, verwerkt en opgeslagen, worden alleen aan derden doorgegeven als dit noodzakelijk is voor zakelijke doeleinden of reservingsverwerking of een gerechtvaardigd belang bestaat: dit geldt vooral voor betaaldiensten voor onze online winkels, voor distributiekanalen (bijv. affiliates), voor met ons samenwerkende sporthandelaarverbanden of belangengroepen of voor bedrijven ter afwikkeling van de reservering voor skiverhuur, skischolen, … (art. 6 par. 1 lid b van de AVG). Door deze overdracht kunnen we u een optimale service en een bevredigende ondersteuning bieden.

Met verwerkers hebben we passende service- en orderafhandelingscontracten afgesloten, om ervoor te zorgen dat aan de voorwaarden voor gegevensbescherming wordt voldaan (art. 28 van de AVG).

  omhoog

8. Overdracht naar derde landen

In zoverre we gegevens in een derde land (dit betekent, buiten de Europese Unie (EU)) of van de Europese Economische Ruimte (EER)) verwerken of deze in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking of overdracht van gegevens aan derden verwerken, gebeurt dit alleen als het gaat om onze contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, op basis van wettelijke verplichtingen of op basis van onze legitieme belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele machtigingen, verwerken we of laten we de gegevens alleen bij aanwezigheid van de speciale voorwaarden van art. 44 volgens de AVG verwerken. Dit betekent dat de verwerking gebeurt op basis van bijzondere garanties, zoals de vaststelling van de door de EU officieel erkende gegevensbeschermingsniveaus (bijv. voor de VS via het “Privacy Shield”) of naleving van de officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (de zogenaamde “standaard contractuele clausules”).

  omhoog

9. Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om een bevestiging te vragen of de betreffende gegevens worden verwerkt en, op verzoek, op gratis informatie over deze gegevens, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met art. 15 van de AVG.

U heeft, dienovereenkomstig art. 16 van de AVG het recht, om de voltooiing van de gegevens die u betreffen of de correctie van de onjuiste gegevens die u betreffen, op te eisen.

U heeft in overeenstemming met art. 17 van de AVG het recht te verlangen, dat de betreffende gegevens onmiddellijk worden verwijderd, of als alternatief n.a.v. art 18 van de AVG een beperking van de verwerking van de gegevens te verlangen.

U heeft het recht te verlangen, de betreffende gegevens die u aan ons verstrekt heeft in overeenstemming met art. 20 van de AVG te ontvangen en de verzending naar andere verwerkingsverantwoordelijke personen op te eisen.

U heeft volgens art. 77 van de AVG het recht om een klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in te dienen.

  omhoog

10. Recht op intrekken

U heeft het recht om verleende toestemmingen volgens art. 7 par. 3 van de AVG die effect hebben op de toekomst te intrekken.

  omhoog

11. Recht van bezwaar

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met art. 21 van de AVG. Het bezwaar kan in het bijzonder worden ingediend tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.

  omhoog

12. Verwijdering van gegevens

We slaan de persoonlijke gegevens van de betrokkenen alleen op voor die periode die nodig is voor het bereiken van de opslagdoeleinden of als dit op grond van wettelijke bepalingen nodig is. (art. 18 en 18 van de AVG).

Als het opslagdoel wegvalt of als een wettelijk voorgeschreven opslag-/bewaarperiode afloopt, dan worden de persoonlijke gegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of verwijderd, tenzij het nodig is om de gegevens verder op te slaan om een contract af te sluiten of uit te voeren.

Volgens de Liechtensteinse wet op het persoonlijk- en vennootschapsrecht, art. 1059, par. 1, heeft diegene die verantwoording af moet leggen, de plicht om de boekhouding, de boekingsopdrachten en zakelijke correspondentie gedurende 10 jaar te bewaren met het oog op een correcte boekhouding. De Liechtensteinse belastingwetgeving voorziet in art. 17 ook in een bewaartermijn van 10 jaar.

  omhoog

13. Hosting

De hostingdiensten die wij gebruiken, zijn bedoeld om de volgende services te bieden: infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, schrijfruimte en databaseservices, veiligheidsdiensten zoals technisch onderhoud die we gebruiken om onze online aanbiedingen uit te voeren.

Hierbij verwerken we, of onze hostingaanbieders, inventarisatiegegevens, contactgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van deze online aanbiedingen op basis van ons legitieme belang in een efficiënte en veilige terbeschikkingsstelling van ons online aanbod volgens art. 6, par. 1 lid f van de AVG in verbinding met art. 28 van de AVG.

Het verwijderen van de back-ups gebeurt na 4 weken.

  omhoog

14. Verzameling van toegangsgevens en logbestanden

Wij, of onze hostingprovider, verzamelen op basis van onze legitieme belangen in de zin van art. 6, par. 1, lid f van de AVG, gegevens over elke toegang tot de server, waarop deze service zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). Tot de toegangsgevens behoren de namen van de opgehaalde webpagina, het bestand, de datum en het tijdstip van het ophalen, de hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van het succesvol ophalen van het bericht, browsertype en versie, het besturingssysteem van de gebruiker, de verwijzende URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider.

Logfile-informatie wordt vanwege veiligheidsmaatregelen (bijv. om misbruik of frauduleuze activiteiten te onderzoeken) gedurende maximaal 7 dagen bewaard en vervolgens verwijderd. Gegevens die vanwege verdere bewaring voor bewijsdoeleinden vereist zijn, zijn tot de definitieve opheldering van het incident vrijgesteld van annulering.

  omhoog

15. Afwikkeling van de reservering in de online winkel

Al onafhankelijk bedrijf maken we gebruik van een reserveringsplatform om de gebruikers de mogelijkheid te bieden, verschillende diensten/activiteiten (bijv. skiverhuur, skischool, etc.) vooraf te kunnen reserveren. Hiervoor werken we samen met verschillende partners (sport dealer organisaties, belangenorganisaties evenals direct met de skischolen, skiverhuurders, etc.) om onze gebruikers een zo breed en uitgebreid mogelijk aanbod in de vakantieplaatsen aan te kunnen bieden. De huidige contractpartners zijn te vinden op https://nl.snowell.com/alle-skigebieden/.

We verwerken de gegevens van onze klanten als onderdeel van de reserveringsprocessen in onze online winkel, om de keuze en de reservering van de gekozen diensten, evenals de betaling en de voorwaarden van de prestaties bij de contractpartner (bijv. skiverhuurshop, skischool,…) mogelijk te maken. We gebruiken cookies voor het opslaan van de inhoud van het winkelmandje.

De volgende klantgegevens van de reservering bij SNOWELL worden alleen voor de voorbereiding van het opstellen van het contract met de contractpartner, het klaarzetten en toewijzen aan de juiste persoon doorgegeven aan de partner/het verband: voornaam, naam, adres, land van herkomst evenals de aanvullende informatie zoals bijv. voornaam, naam, geboortedatum, lengte, schoenmaat, gewicht, niveau, hoofdomvang en geselecteerde producten. Elk ander gebruik van klantgegevens is niet toegestaan voor de contractpartners.

Het daadwerkelijke contract wordt uitsluitend gesloten tussen de klant en de respectievelijke contractpartner en ontstaat bij het gebruik van de geboekte service. Vanaf het moment van de verzending en het tot stand komen van het eigenlijke contract hebben we en kunnen we ook geen verdere invloed hebben op het gebruik of de verwerking van de gegevens. De overgedragen persoonlijke gegevens zijn vanaf dit moment onderworpen aan het privacybeleid van de respectievelijke contractpartij.

De verwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lid b (uitvoering van ordertransacties) en f (rechtmatig belang) van de AVG. Daarvoor is de vereiste informatie voor het opstellen en uitvoeren van het contract nodig. De gegevens onthullen de contractpartners alleen aan derden in het kader van de wettelijke toestemmingen en verplichtingen tegenover juridische adviseurs en autoriteiten.

De verwijdering vindt plaats na het verstrijken van de wettelijke garanties en vergelijkbare verplichtingen, de noodzaak van het bewaren van de gegevens wordt iedere twee jaar gecontroleerd. In het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na afloop (einde commerciële en belastingplichtige bewaarplicht van 10 jaar).

  omhoog

16. Klantenrekening

Om via onze online winkel te kunnen reserveren, moet iedere klant een met een wachtwoord beveiligd klantenaccount instellen. Dit omvat een overzicht van alle gemaakte reserveringen van het huidige winterseizoen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor misbruik van het wachtwoord, tenzij dit door ons veroorzaakt is. Door de knop “betaald boeken” bij de eerste reservering te activeren, geeft u toestemming voor het openen van het klantenaccount en voor de verwerking en de opslag van uw gegevens.

Als onderdeel van de registratie, zal de nodige verplichte informatie worden gecommuniceerd aan de gebruikers. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben beëindigd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, behalve als bewaring noodzakelijk is om redenen van commerciële of fiscale aard overeenkomstig art. 6, par. 1 lid c van de AVG. Informatie in het klantenaccount blijft bestaan totdat het wordt verwijderd of in het geval van een wettelijke verplichting wordt gearchiveerd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om hun gegevens te beveiligen voor beëindiging van het contract.

De verwijdering vindt plaats na het verstrijken van de wettelijke garanties en vergelijkbare verplichtingen, de noodzaak van het bewaren van de gegevens wordt iedere twee jaar gecontroleerd. In het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na afloop (einde commerciële en belastingplichtige bewaarplicht van 10 jaar).

  omhoog

17. Online winkel – betalingssystemen

In onze online winkel kunt u de geboekte reservering betalen per rekening (10 dagen voor aanvang van de dienst) of met kredietkaarten, betaalkaarten of online betaalwijze.

Bij betaling per factuur worden de gegevens alleen zo lang opgeslagen en bewaard als we om wettelijke redenen verplicht zijn.

De resterende betalingsopties worden verwerkt via een externe betalingsprovider Worldline Financial Services (Europe) S.A.

SNOWELL is een PCI DSS-gecertificeerd bedrijf en bewaart daarom zelf GEEN betalingsgegevens. In het geval van naboekingen of terugbetalingen is SNOWELL, in overleg met de klant, gerechtigd om de ontstane verschilbedragen in rekening te brengen of te crediteren.

  omhoog

18. Verrekening van reservering door derden

SNOWELL werkt rechtstreeks of indirect samen met derden (bijv. touroperators, andere online aanbieders). Het verzamelen van de persoonlijke gegevens van deze reserveringen gebeurt bij de derde partij.

Voor de afwikkeling van de reservering en ter voorbereiding van het contract door de opdrachtnemer (bijv. skiverhuurder) zendt de derde partij de volgende gegevens aan SNOWELL: voornaam, naam, adres, land van herkomst en de bijbehorende aanvullende informatie van de reservering zoals bijv. voornaam, naam, geboortedatum, lengte, schoenmaat, gewicht, niveau, hoofdomvang en geselecteerde producten. SNOWELL stuurt deze persoonlijke gegevens door aan de contractpartner. Art. 15 par. 2, lid b van de AVG. Elk ander gebruik van de klantengegevens is SNOWELL en de contract partners niet toegestaan.

Het daadwerkelijke contract wordt uitsluitend gesloten tussen de klant en de respectievelijke contractpartner en ontstaat wanneer de geboekte service wordt gebruikt. Vanaf de datum van verzending en het tot stand komen van het eigenlijke contract kunnen we geen invloed meer uitoefenen op het gebruik of de verwerking van de gegevens. De overgedragen persoonlijke gegevens zijn vanaf dat moment onderworpen aan het privacybeleid van de desbetreffende contractpartij.

De verwijdering vindt plaats na het verstrijken van de de wettelijke garanties en vergelijkbare verplichtingen, de noodzaak van het bewaren van de gegevens wordt iedere twee jaar gecontroleerd. In het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na afloop (einde commerciële en belastingplichtige bewaarplicht van 10 jaar).

  omhoog

19. Administratie, financiële administratie, kantoororganisatie, contactbeheer

We verwerken gegevens in de context van administratieve taken, evenals de organisatie van ons bedrijf en de naleveing van wettelijke verplichtingen, zoals bijv. de archivering. De verwerkingsprincipes zijn volgens art. 6, par. 1, lid c van de AVG en art. 6, par.1, lid f van de AVG. De verwerking is van invloed op klanten, geïnteresseerden, zakelijke partners en websitebezoekers. Het doel en ons belang bij de verwerking ligt in de administratie, financiële administratie, kantoororganisatie, data-archivering, dat wil zeggen taken die dienen om ons bedrijf te onderhouden, onze taken uit te voeren en onze contractuele diensten te verlenen. De verwijdering van de gegevens met betrekking tot contractuele prestaties en de contractuele communicatie komt overeen met de informatie die in deze verwerkingsactiviteiten wordt verstrekt.

We onthullen of verzenden hier gegevens aan de financiële administratie en consultants, zoals bijv. accountants.

  omhoog

20. Contactopname met SNOWELL

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. per contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media) wordt de informatie van de gebruiker ter verwerking en afwikkeling van het contactverzoek volgens art. 5, par. 1 lid b van de AVG verwerkt. De gebuikersinformatie kan worden opgeslagen in een Customer-Relationship-Management System (“CRM-systeem”) of bij een vergelijkbare aanvraagorganisatie.

De aanvragen worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn. We controleren de noodzaak om de twee jaar.

Voor de klantenondersteuning en als behulpzame klantenservice bieden we onze gebruikers op onze website de live chat functie van de aanbieder Userlike UG, Probsteigasse 44-46, D-50670 Keulen aan. Als u de live chat start, begint Userlike uw IP-adres voor een korte tijd te verzamelen om te bepalen in welk land u de live chat start. Op deze manier kunnen we u een klantenservice aanbieden die afgestemd is op uw behoeften.

Bovendien slaat Userlike de geschiedenis van de live chats op. Dit is bedoeld om te voorkomen dat u uitgebreide uitleg moet geven over de geschiedenis van uw aanvraag en om een kwaliteitscontrole betreffende ons live chat aanbod uit te voeren. Daarbij worden gegevens zoals chat transcripts, gebruiksgegevens en apparaatinformatie geregistreerd, verwerkt en opgeslagen (art. 4, par. 2 van de AVG). https://www.userlike.com/nl/terms#privacy-policy

De opgeslagen live chats met de bijbehorende gegevens worden na 12 maanden automatisch door ons verwijderd.

  omhoog

21. Contactopname met derden (bijv. skiverhuurder, VVV-kantoor, bergbanen, …)

Met een contactformulier kan de gebruiker via e-mail met derden contact opnemen. Het contactverzoek gaat rechtstreeks naar de derde partij en wordt door hen beantwoord. SNOWELL ontvangt en bewaart van dit contactverzoek geen gegevens.

  omhoog

22. Nieuwsbrief

Op onze website en in het boekingsproces bieden we u de mogelijkheid aan om u te abonneren op onze gratis nieuwsbrief. Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief, moet u een geldig e-mailadres invoeren en via Opt-In uw toestemming (art. 6, par. 1, lid a, art. 7 van de AVG) geven. De aanmelding voor de nieuwsbrief wordt geregistreerd om het registratieproces volgens de wettelijke vereisten te laten verlopen. Dit omvat ook de opslag van de aanmeldtijd (bijv. het tijdstip van boeken) en het IP-adres. Op dezelfde manier wordt een wijziging of verwijdering van uw opgeslagen gegevens in ons CRM-systeem of bij de verzendserviceprovider vastgelegd.

We versturen nieuwsbrieven per e-mail met promotionele informatie over onze diensten en de diensten van onze samenwerkings- en affiliatepartners.

Beëindiging/intrekking – u kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment beëindigen, d.w.z. uw toestemming intrekken. Een link om de nieuwsbrief op te zeggen vindt u aan het einde van iedere nieuwsbrief. Een individueel verzoek om annulering per post of e-mail is op elk moment mogelijk. We kunnen de ingediende e-mailadressen maximaal één jaar bewaren op basis van onze legitieme interesses voordat we ze definitief verwijderen met het oog op het verstrekken van voorgaande toestemming. De verwerking van de gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims.

  omhoog

23. Nieuwsbrief – verzendserviceprovider

De nieuwsbrief wordt verstuurd door de verzendserviceprovider SendGrid, 1801 California Street, Suite 500, Denver, Colorado 80202, VS.

De verzendserviceprovider is gecertificeerd volgens de Privacy Shield overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRktAAG&status=Active

De verzendserviceprovider kan de gegevens van de ontvanger in de vorm van een pseudonym gebruiken, dit betekent zonder toewijzing aan een gebruiker, ter optimering of verbetering van de eigen service, bijv. voor de technische optimering van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief of voor statistische doeleinden. De verzendserviceprovider gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om deze zelf aan te schrijven of om de gegevens door te geven aan derden. https://sendgrid.com/resource/general-data-protection-regulation/

  omhoog

24. Nieuwsbrief – succesmeting

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamde „web-beacon“, dit is een bestand van pixelformaat dat wordt opgehaald van de server van onze verzendserviceprovider wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. Op deze manier kan vastgesteld worden of een nieuwsbrief-bericht geopend werd en op welke links geklikt werd. Bovendien wordt technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem).

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van de nieuwbrief campagnes. De uitkomsten van de analyses kunnen gebruikt worden om de toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvanger.

Als u geen analyse door Sendgrid wenst, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor vindt u in iedere nieuwsbrief een link.

  omhoog

25. Inzet en gebruik van affiliate-programma’s in het bonusprogramma

SNOWELL heeft als onderdeel van het bonusprogramma op https://nl.snowell.com/bonusprogramma/ Hyperlinks van verschillende gelieerde bedrijven geïntegreerd. Gebaseerd op deze legitieme interesses volgens art. 6, par. 1, lid f van de AVG gebruiken we branchegerichte tracking-maatregelen, voor zover deze nodig zijn voor de werking van het bonusprogramma.

De door onze contractpartners aangeboden diensten kunnen ook op andere websites geadverteerd en gekoppeld worden (zogenaamde affiliate-links). De exploitanten van de respectievelijke websites ontvangen een commissie als gebruikers de affiliate-links volgen en aansluitend gebruik maken van de aanbiedingen.

Samenvattend, is het voor ons bonusprogramma en de uitgifte van waardebonnen noodzakelijk, dat wij kunnen nagaan of gebruikers die zich voor de aanbiedingen van onze affiliates interesseren, aansluitend via de affiliate-links ook gebruik maken van de aanbiedingen. Hiervoor wordt na het oproepen van een affiliate-link een cookie op het informatietechnologiesysteem van de gebruiker gezet. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen, maar puur tracking-specifieke waarden, zoals advertentie-ID, gelieerde ID, tijd en indeling. Het doel van de opslag van deze gegevens is de afwikkeling van commissiebetalingen tussen SNOWELL en de contractpartner en de daaropvolgende afgifte van waardebonnen aan de gebruiker.

De gebruiker kan op elk moment de instelling van de cookies verhinderen door een instelling van de gebruikte internetbrowser en daarmee de instelling van de cookies permanent tegengaan, of de cookie-goedkeuring na het verschijnen van de goedkeuringspagina intrekken. Met deze bezwaar stemt de gebruiker ermee in niet deel te nemen aan het bonusprogramma.

  omhoog

26. Uitgave van waardebonnen uit het BONUSPROGRAMMA

Met het SNOWELL BONUSPROGRAMMA kunt u het hele jaar door waardebonnen verzamelen. De ontvangst van SNOWELL-waardebonnen vereist de specificatie van aanhef, naam, voornaam, e-mail adres, selectie van bonuspartner, informatie over hun boekingsnummer, boekingsdatum, boekingsbedrag en begin en einde van de geboekte dienst. Op basis van deze informatie kunnen we uw boeking bij de BONUSPARTNER vergelijken en u na het einde van de geboekte dienst bij de BONUSPARTNER de SNOWELL-waardebon afgeven. De verwerking is gebaseerd op art. 6, par. 1, lid a van de AVG.

Het verwijderen van de waardebonnen en de daarbij behorende gegevens vindt plaats na afloop van het verstrijken van de wettelijke garanties en vergelijkbare verplichtingen; in het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na afloop (einde commerciële en belastingplichtige bewaarplicht van 10 jaar).

  omhoog

27. Kansspelen, kortingscodes

De afwikkeling van kansspelen en kortingscodes op facebook verloopt via de dienst Woobox LLC, 101 E 6th St 220, Vancouver, Washington 98660. https://woobox.com/privacy

De serviceprovider is gecertificeerd volgens de Privacy Shield overeenkomst en biedt dus een garantie dat voldaan wordt aan de Europese wetgeving voor gegevensbescherming. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TN86AAG&status=Active

De serviceprovider kan de gegevens van de gebruikers in pseudonieme vorm gebruiker, dit betekent zonder toewijzing aan een gebruiker, om hun eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren.

Bij deelname worden de volgende gegevens door ons opgevraagd: aanhef, naam, voornaam, e-mail adres of er is een facebook-like nodig. Op basis van deze informatie kunnen wij winnaars bepalen en contact met hen opnemen. De verwerking is gebaseerd op art. 6, par. 1, lid a van de AGV.

Het verwijderen van contactgegevens vindt plaats 24 maanden na de beëindiging van het kansspel.

  omhoog

28. Gebruik activity ticker

Op onze website worden de huidige bewegingen van de gebruikers in een ticker getoond. Met deze ticker willen we de gebruikers een overzicht geven van onze aanbiedingen en inhoud. Dit wordt weergegeven op basis van het IP-adres en de door de gebruiker bezochte pagina´s of opgevraagde informatie. Deze gegevens worden live verwerkt op basis van art. 6, par. 1 lid f van de AVG. Er volgt geen opslag van de verwerkte gegevens.

  omhoog

29. Bedrijfsanalyse en marktonderzoek

Om ons bedrijf zakelijk te kunnen leiden, trends in de markt en klanten- en gebruikerswensen te kunnen identificeren, analyseren we de beschikbare gegevens over zakelijke transacties, contracten, aanvragen, etc.. We verwerken daarvoor rapportgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens, gebruikersgegevens, metadata op basis van art. 6, par. 1 lid f van de AVG, waarbij klanten, geinteresseerden, zakenpartners, bezoekers en gebruikers van het online-aanbod tot de betrokkene personen behoren.

De analyses worden uitgevoerd met het oog op bedrijfsanalyse, marketing and marktonderzoek. Hierdoor kunnen we de profielen van de geregistreerde gebruikers weergeven door bijv. rekening te houden met hun reserveringsprocessen. De analyses helpen ons om de gebruiksvriendelijkheid, de optimalisatie van ons aanbod en de bedrijfseconomie te vergroten. De analyses zijn alleen van nut voor ons.

Indien de analyses of profielen persoonlijk zijn, worden ze door de afzegging van de gebruiker verwijderd of geanonimiseerd. Bovendien worden de algemene bedrijfsanalyses en de algemene tendens bepalingen indien mogelijk ook geanonimiseerd.

  omhoog

30. Cookies en het recht om bezwaar te maken in direct mail

“Cookies” zijn kleine bestanden die op de computers van de gebruikers worden opgeslagen. Verschillende informatie kan in de cookies worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt, om de informatie over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbieder op te slaan. Tijdelijke cookies, of “session-cookies” of “transiente cookies” zijn cookies die worden verwijderd nadat de gebruiker een online dienst verlaat en zijn browser sluit. De term “permanent” of “persistent” verwijst naar cookies die bewaard blijven, ook nadat de browser gesloten is. Zo kan bijv. de inhoud van het winkelwagentje opgeslagen worden als gebruikers die na enkele dagen weer bezoeken. Ook kunnen in dergelijke cookies de interesses van de gebruikers opgeslagen worden die voor de reikwijdte metingen of marketingdoeleinden worden gebruikt. Met “third-party-cookie” worden cookies bedoeld die door andere aanbieders, zoals bijv. Google, Facebook en adverteerders worden opgeslagen. Meer informatie hierover vindt u bij de uitleg van de desbetreffende providers.

We gebruiken tijdelijke en permanente cookies. De rechtsgrondslag voor de door de cookies verwerkte gegevens is art. 6, par. 1, lid f van de AVG.

Als gebruikers niet willen, dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd om de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden verwijderd of worden na afloop van de geldigheidsduur van 90 dagen vanzelf verwijderd. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van ons online aanbod.

Een algemene bezwaar t.a.v. het gebruik van cookies voor online marketing kan bij vele diensten, vooral in het geval van tracking, wordt via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/ uitgelegd.

  omhoog

31. Google analytics

Op basis van onze legitieme belangen (dit betekent de belangstelling voor de analyse, optimalisatie en kosten-effectieve werking van ons online aanbod in de zin van art. 6, par. 1, lid f van de AVG) maken we gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google LLC “Google”. Google maakt gebruik van cookies. De door de cookies verkregen informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruiker worden meestal overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield overeenkomst en biedt dus een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google gebruikt deze informatie namens ons, om het gebruik van ons online aanbod te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online aanbod samen te stellen en om andere, met gebruik van dit online aanbod en aan het internet verbondene diensten, aan ons te verstrekken. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens, pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden gemaakt.

We gebruiken Google Analytics alleen met een geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent, dat het IP-adres van de gebruiker wordt verkort door Google volgens het door de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts bij hoge uitzondering worden de volledige IP-adressen doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort.

Het door de browser van de gebruiker doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. De gebruikers kunnen de opslag van cookies verhinderen door een instelling van hun browser software; de gebruikers kunnen bovendien de opslag van de door de cookies gegenereerde gegevens en het gebruik van de gegevens uit het online aanbod, zowel als de verwerking van deze gegevens door google verhinderen, als ze de volgende link downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt u in het privacybeleid van Google https://policies.google.com/technologies/ads en bij de instelingen voor het weergeven van advertenties door Google https://adssettings.google.com/authenticated.

De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden na 38 maanden verwijderd.

  omhoog

32. Google-re-/marketing-services

We gebruiken op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimering en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6, par. 1, lid f van de AVG) de marketing- en remarketing diensten (kort “Google-marketing-services”) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield overeenkomst en biedt hiermee dus een garantie dat ze voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

De Google marketing services maken het mogelijk om advertenties voor en op onze website doelgericht te tonen, zodat we alleen advertenties weergeven aan gebruikers die op hun mogelijke interesses zijn afgestemd. Als een gebruiker bijv. advertenties voor producten wordt getoond, waarvoor hij zich op andere websites heeft geinteresseerd, spreekt men van “remarketing”. Voor deze doeleinden wordt bij het oproepen van onze en andere websites waarop Google marketing services actief zijn, direct door Google een code uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketing-tags (onzichtbare grafieken of codes, ook wel “web beacons” genoemd) opgenomen in de website. Met behulp hiervan wordt op het apparaat van de gebruiker een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand opgeslagen (i.p.v. cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën gebruikt worden). De cookies kunnen door verschillende domeinen worden ingesteld, waaronder google.com, double google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt vermeld, welke websites de gebruiker heeft opgezocht, in welke inhoud hij geinteresseerd is en welke aanbiedingen hij aangeklikt heeft, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina´s, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van het online aanbod. Ook wordt het IP-adres van de gebruiker geregistreerd, waarbij we in het kader van Google Analytics meedelen dat het IP-adres wordt ingekort volgens het door de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en dat alleen bij hoge uitzondering de gegevens volledig aan een server van Google in de VS worden overgedragen en daar ingekort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met de gegevens van de gebruiker in andere aanbiedingen van Google. De bovenstaande informatie kan door Google ook met dergelijke informatie uit andere bronnen verbonden worden. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen afhankelijk van zijn interesses de op hem van toepassing zijnde advertenties worden getoond.

De gegevens van de gebruikers worden onder een pseudoniem verwerkt door de Google-marketing-services. Dit betekent dat Google niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens gerelateerd aan cookies verwerkt binnen pseudonieme gebruikersprofielen. Vanuit het perspectief van Google worden de advertenties niet voor een concreet geïdentificeerde persoon beheerd en weergegeven, maar voor de eigenaar van de cookie, ongeacht wie de eigenaar van de cookie is. Dit is niet van toepassing als een gebruiker Google expliciet toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder pseudonimisatie te verwerken. De door Google-marketing-services via de gebruikers verzamelde informatie wordt aan Google verzonden en op Google servers in de VS opgeslagen.

Een van de Google-marketing-services die we gebruiken is o.a. het online advertentieprogramma “Google AdWords”. In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere “conversie-cookie”. Cookies kunnen zodoende niet via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. De met behulp van de cookies verzamelde informatie dient ertoe om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die gekozen hebben voor conversie-tracking. De AdWords-klanten zien het totale aantal gebruikers die op hun advertentie heeft geklikt en naar een met een conversie-tracking-tag uitgeruste pagina doorgestuurd werd. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruiker zich persoonlijk kan laten identificeren.

We kunnen op basis van de Google-marketing-services “AdSense” advertenties van derden opnemen. AdSense gebruikt cookies, waarmee Google en zijn partner websites de weergave van advertenties op basis van bezoekjes van de gebruikers op deze website of andere websites in het Internet mogelijk maakt.

Daarnaast kunnen we de “Google Tag Manager” gebruiken om de Google analyse- en marketingdiensten op onze website te integreren en te beheren.

Meer informatie over het datagebruik voor marketingdoeleinden door Google kunt u vinden op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Het privacybeleid van Google is beschikbaar onder https://www.google.com/policies/privacy abrufbar.

Als u zich wilt afmelden voor de op interesses gebaseerde advertenties via Google-marketing-services, dan kunt u de door Google opgestelde instellings- en opt-out-mogelijkheden gebruiken: http://www.google.com/ads/preferences.

  omhoog

33. Google ReCaptcha

We integreren de functie ter herkenning van Bots, bijv. bij het invullen van de online formulieren (“ReCaptcha) van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

  omhoog

34. Google Maps

We integreren de kaarten van de dienst „Google Maps“ van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Tot de verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers behoren, die echter niet zonder hun toestemming (meestal als onderdeel van de instellingen van hun mobiele apparaten) verzameld worden. De gegevens kunnen in de VS verwerkt worden. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

  omhoog

35. Online aanwezigheid op sociale media

We handhaven online aanwezigheid in sociale netwerken en platforms om met de daar actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers te kunnen communiceren en ze daar over onze diensten te kunnen informeren. Bij het oproepen van de desbetreffende netwerken en platforms gelden de bepalingen en richtlijnen voor gegevensverwerking van de desbetreffende exploitanten.

Tenzij anders vermeld in ons Privacybeleid, verwerken wij de gegevens van de gebruikers zolang ze met ons via de sociale netwerken en platforms communiceren, bijv. bijdragen leveren aan onze online platforms of ons een bericht sturen.

  omhoog

36. Gebruik van Facebook Social Plugins

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, par. 1, lid f van de AVG) gebruiken we Social Plugins (“Plugins”) van het sociale netwerk facebook.com, die beheerd wordt door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (“Facebook”). De Plugins kunnen interactie-elementen of inhoud (bijv. videos, grafieken of tekstbijdragen) vertegenwoordigen en zijn te herkennen aan de Facebook logo’s (witte “f” op blauwe tegel, de begrippen “like”, “vind ik leuk” of een “duim omhoog teken”) of zijn gemarkeerd met de toevoeging “Facebook Social Plugin”. De lijst en het uiterlijk van de Facebook Social Plugins kan hier bekeken worden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield afspraken en biedt dus de garantie dat wordt voldaan aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Als een gebruiker een functie van dit online aanbod oproept die een dergelijke Plugin bevat, zal zijn apparaat een directe verbinding met de servers van Facebook maken. De inhoud van de Plugins wordt door Facebook direct naar het apparaat van de gebruiker verzonden en door hen opgenomen in het online aanbod. Hierbij kunnen gebruikersprofielen worden gemaakt op basis van de verwerkte gegevens. We hebben derhalve geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze Plugins verzamelt en we informeren de gebruiker daarom op basis van onze kennis.

Door de Plugins te integreren ontvangt Facebook de informatie dat de gebruiker de overeenkomstige pagina van het online aanbod heeft opgeroepen. Is de gebruiker ingelogd bij Facebook, dan kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Als gebruikers interactie hebben met de Plugins, bijv. de “Like” Button gebruiken of een commentaar afgeven, worden de bijbehorende gegevens van uw apparaat direct doorgestuurd naar Facebook en daar opgeslagen. Als de gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat desondanks de mogelijkheid, dat Facebook zijn IP-adres verzamelt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Voor doel en reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede de desbetreffende rechten en manieren om de privacy van gebruikers te beschermen, verwijzen we naar het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als een gebruiker Facebook-lid is en niet wil, dat Facebook via dit online aanbod gegevens over hem verzamelt, dan moet hij zich voordat hij gebruik maakt van het online aanbod bij Facebook uitloggen en zijn Cookies wissen. Andere instellingen en tegenspraak voor het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden, zijn mogelijk binnen het profiel van Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse site: http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden door alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten overgenomen.

  omhoog

37. Facebook-pixels, Custom Audiences en Facebook-conversie

Binnen ons online aanbod wordt op basis van onze legitieme belangen in analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod en voor deze doeleinden het zogenaamde “Facebook-Pixel” van het sociale network Facebook door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, of als u ingezetene van de EU bent, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook") ingezet.

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield afspraken en biedt dus de garantie dat wordt voldaan aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Met behulp van Facebook-pixels is het voor Facebook o.a. mogelijk om de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor het weergeven van advertenties (zgn. “Facebook Ads”) te bestempelen. Daarom maken we gebruik van de Facebook-pixels, om de door ons ingeschakelde Facebook-Ads alleen te zenden aan die Facebook gebruikers die geïnteresseerd zijn in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesse in bepaalde thema’s of producten die naar aanleiding van de bezochte website bepaald worden), die wij aan Facebook doorgeven (zgn. “Custom Audiences”). Met behulp van de Facebook-pixels willen we er ons ook van vergewissen, dat onze Facebook Ads de interesse van de gebruiker weergeven en niet intimiderend werken. Met de hulp van de Facebook-pixels krijgen we verder inzicht in de effectiviteit van de Facebook advertenties voor statistische- en marktonderzoekdoeleinden, waarin we zien of de gebruiker na de klik op een Facebook advertentie naar onze website omgeleid werd (zgn. “Conversion”).

De verwerking van de gegevens door Facebook is onderdeel van het datagebruiksbeleid van Facebook. Dienovereenkomstig de algemene voorwaarden voor het weergeven van Facebook-Ads in het beleid voor gegevensgebruik van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Speciale informatie en details over de Facebook-pixels en het gebruik ervan vindt u bij Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

U kunt bezwaar maken tegen de opname door de Facebook-pixels en het gebruik van uw gegevens voor het weergeven van Facebook-Ads. Om in te stellen, welke soorten van advertenties u via Facebook worden getoond, kunt u de door Facebook opgestelde pagina oproepen en daar de instructies opvolgen voor de op gebruik gebaseerde advertentie-instellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platform-onafhankelijk, d.w.z. ze worden voor alle apparaten, zoals desktop computers of mobiele apparaten overgenomen.

U kunt het gebruik van cookies, die de reikwijdte meten en advertentiedoeleinden dienen, via de deactiveringssite van het Network Advertising Initiative http://optout.networkadvertising.org/ en verder via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices of de Europese website http://www.youronlinechoices.com/ weren.

  omhoog

38. Twitter

Binnen ons online aanbod kunnen functies of inhoud van de dienst Twitter opgenomen worden, aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Hiertoe kunnen bijv. afbeeldingen, video’s of teksten en knoppen behoren, die gebruikers gebruiken om hun inhoud te promoten en zich te abonneren op de inhoud of onze berichten. Als de gebruikers lid zijn van het platform Twitter, dan kan Twitter de inhoud en functie linken aan de profielen van de gebruikers daar. Twitter is gecertificeerd onder de Privacy Shield overeenkomst en biedt hierdoor volgende garantie dat wordt voldaan aan het Europese Privacybeleid https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

Privacybeleid: https://twitter.com/nl/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.

  omhoog

39. Instagram

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de dienst Instagram worden opgenomen, aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Hiertoe kunnen bijv. afbeeldingen, video’s of teksten en knoppen behoren, die gebruikers gebruiken om hun inhoud te promoten en zich te abonneren op de inhoud of onze berichten. Als de gebruikers lid zijn van het platform Instagram, dan kan Instagram de inhoud en functie linken aan de profielen van de gebruikers daar. Privacybeleid van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

  omhoog

40. Youtube

Op onze website gebruiken we componenten (video’s) van het bedrijf YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, een onderneming van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Als u een pagina oproept die over een ingesloten video beschikt, wordt een verbinding gemaakt met de YouTube servers en daarbij de inhoud per bericht aan uw browser op de internetsite geplaatst.

Volgens de informatie van YouTube worden in de “-enhanced privacy mode-“ alleen gegevens naar de YouTube server gestuurd, in het bijzonder als u een van onze internetsites heeft bezocht, als u de video bekijkt. Als u op dat moment bij YouTube bent ingelogd, dan wordt die informatie gekoppeld aan uw lidmaatschapsaccount bij YouTube. Dit kunt u verhinderen, door u voor het bezoek aan onze website af te melden van uw lidmaatschap.

Meer informatie over het Privacybeleid van YouTube wordt door Google onder de volgende link aangegeven: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

  omhoog

41. Taalgebruik

De taal van dit privacybeleid is Duits. Alle vertalingen in andere talen zijn bedoeld om onze klanten te informeren. De contractueel bindende versie is in het Duits.

  omhoog

SNOWELL International AG
Duxgass 25 | FL-9494 Schaan
E-mail: info@snowell.com
Telefoon: +423 239 61 81

SNOWELL International AG, in juni 2019

Visa Mastercard ideal Klarna Apple Pay PostFinance CB Alipay Bancontact

Boekingsinformatie: © SNOWELL International AG | Duxgass 25 | 9494 Schaan | Telefoon: +423 239 61 81 | E-mail: info@snowell.com